a) Administratorem danych osobowych jest firma Rafał Żurawik Magia Kaszmiru.

b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest: konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, Twoja zgoda, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem.

c) Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, zamówione towary) będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz obsługi posprzedażowej (reklamacje, ankiety jakościowe) i przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. podmiotom świadczącym usługi logistyczne (transportowe), pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia.

d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

e) Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne celem dostawy zakupionego towaru.

i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.